امور مالی
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

 1-جمعداري ارتباط با صنعت

صورت مجلس خريد و تحويل كالا

قرارداد پژوهشي مخصوص همكار از محل درآمد اختصاصي

قرارداد پژوهشي مخصوص مجري از محل درآمد اختصاصي

نامه سند

رسيد نقدي

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus