نمایش محتوا

 

جهت دانلود فرم‌های طرح جایگزین خدمت نخبگان وظیفه بر روی هر یک کلیک نمایید.

آیین نامه جذب نخبه وظیفه

تفاهم نامه همکاری نخبه وظیفه، استاد راهنما و دانشگاه

روند انجام پروژه جایگزین خدمت

الگوی تدوین گزارش پروژه تحقیقاتی نخبگان وظیفه

خلاصه گزارش پیشرفت

صورت جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی

صورت جلسه دفاع نهایی

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus