تماس یا ما

 آدرس: تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان شهید ستاری، طبقه هشتم، معاونت پژوهش و فناوری.

کد پستی: 89694-14588

تلفن: 54797000 داخلی 501

 

نمابر : 66016516
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus