پژوهشگر مهمان

پژوهشگر مهمان (Visiting Researcher) بنا به تعريف فردي با مدرك دكتري است كه دانشكده ها يا پژوهشكده هاي دانشگاه جهت تقويت گروه هاي پژوهشي خود براي مدت محدود و بدون بار مالي براي دانشگاه به كار مي گيرند. هدف از اين برنامه جذب پژوهشگران نخبه اي است كه در استخدام دانشگاه ها و مؤسسات ديگر مي باشند و دانشگاه صنعتي شريف با به كارگيري پاره وقت يا تمام وقت، از تخصص و دانش آنها در پيشبرد طرح ها و فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه بهره مند مي شود. همكاري پژوهشگران مهمان بايد در ارتباط با يك استاد ميزبان از اعضاي هيات علمي دانشگاه باشد. اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف مي توانند اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي ديگر و نيز پژوهشگران بخش صنعت را در قالب پژوهشگر مهمان، جهت همكاري تمام وقت يا پاره وقت در فعاليت هاي پژوهشي گروه خود دعوت نمايند. به طور خاص، فارغ التحصيلان دكتري اين دانشگاه كه به استخدام دانشگاه هاي ديگر در آمده اند مي توانند به صورت پاره وقت و به عنوان پژوهشگر مهمان همكاري پژوهشي با دانشگاه صنعتي شريف را ادامه داده و پروژه دوره دكتري خود را تكميل نمايند.

شرايط اوليه همكاري: شرط همكاري به عنوان پژوهشگر مهمان اين است كه پژوهشگر داراي مدرك دكتري مرتبط با حوزه پژوهشي پيشنهادي بوده و نيز در استخدام دانشگاه يا موسسه ديگري باشد. از آنجا كه پژوهشگر مهمان يك موقعيت شغلي است كه دانشگاه درگير مسائل استخدامي آن (نظير بيمه، سنوات و غيره) نمي شود، مطابق قانون كار لازم است كه پژوهشگر رسما در موسسه ديگري در استخدام باشد تا اقتضائات قانون كار ارضا شود. بنابراين افرادي كه در استخدام موسسه ديگري نيستند نمي توانند به عنوان پژوهشگر مهمان با دانشگاه همكاري كنند. اين افراد بايد به صورت پژوهشگر پسادكتري (postdoc) و يا به صورت دستيار پژوهشي در طرح هاي پژوهشي اساتيد همكاري نمايند.
علاوه بر اين لازم است كه دانشگاه يا موسسه متبوع پژوهشگر با دانشگاه صنعتي شريف تفاهم نامه همكاري در زمينه پژوهشگر مهمان داشته باشد. بر اساس اين تفاهم نامه موسسه متبوع پژوهشگر موافقت خود را جهت همكاري پژوهشي با دانشگاه صنعتي شريف اعلام مي كند. نسخه قابل پر كردن اين فرم در سايت موجود است و لازم است پژوهشگران آن را به امضاء رئيس موسسه (رئيس دانشگاه يا پژوهشگاه يا مدير عامل شركت) برسانند.
ارائه مدارك: پژوهشگر مهمان بايد مدارك زير را آماده كرده و از طريق استاد ميزبان به معاونت پژوهشي ارائه نمايد. قبلاً فرم شماره 2 بايد توسط رئيس دانشكده مربوطه امضاء شود. روي پوشه نوشته شود: «مدارك پژوهشگر مهمان آقاي/خانم …………….» و زير آن سال استخدام و نام دانشكده نوشته شود. مدارك مورد نياز به شرح زير است:

  يك نسخه اصل فرم مشخصات پژوهشگر (فرم شماره 1)که توسط متقاضي تکميل شده و عکس بر روي آن الصاق شده باشد.

 1. فرم تقاضاي همكاري از طرف ميزبان كه به امضاء ميزبان و رئيس دانشكده/مركز رسيده است  (فرم شماره 2)
 2. كپي تفاهم نامه مابين دانشگاه صنعتي شريف و موسسه متبوع پژوهشگر
 3. تصوير حكم كارگزيني متقاضي
 4. رزومه كامل (شامل سابقه آموزشي و فعالیت های پژوهشی) به همراه کپی 10 مقاله  چاپ شده اخير (مقالات ISI)
 5. پيشنهاد طرح پژوهشي كه در دانشگاه صنعتي شريف انجام خواهد شد (حداكثر در دو صفحه)
 6. تصوير از تمام صفحات شناسنامه متقاضی
 7. اصل و تصوير کارت ملي
 8. 2 قطعه عکس 4×3 جديد (رنگي و تمام رخ با زمينه سفيد)
 9. تصوير آخرين مدرک تحصيلي
قرارداد: در صورت كامل بودن مدارك، قراردادي بين معاونت پژوهش و فناوري و پژوهشگر مهمان جهت همكاري در مدت زمان تعيين شده بسته خواهد شد. پس از امضاي قرارداد و طي مراحل اداري، پژوهشگر به عنوان يك عضو پژوهشي قراردادي دانشگاه كارت پرسنلي دريافت مي كند و مي تواند از امكانات پژوهشي دانشگاه استفاده كند.
امكانات رفاهي:
 • بيمه: دانشگاه در ارتباط با بيمه و بيمه تكميلي پژوهشگران مهمان تعهدي ندارد.
 • خوابگاه: دانشگاه در ارتباط خوابگاه و اقامت پژوهشگران مهمان تعهدي ندارد.
 • پست الكترونيكي: پژوهشگران بايد از طريق رئيس دانشكده تقاضاي پست الكترونيكي نمايند.
 • تردد خودرو به دانشگاه: ورود خودرو به دانشگاه توسط كارت هوشمند پرسنلي كه از طرف معاونت مالي-اداري صادر مي شود ممكن خواهد بود. جهت دريافت برچسب خودرو پژوهشگران بايد به امور كاركنان دانشگاه مراجعه نمايند و مدارك لازم را ارائه نمايند.
تمديد دوره: در صورتي كه قرارداد اوليه براي مدت كوتاهي بسته شده است و نياز به تمديد قرارداد مي باشد، فرم شماره 3 بايد توسط استاد ميزبان به معاونت پژوهشي ارسال گردد. مطابق آيين نامه مدت كل دوره از 2 سال نمي تواند بيشتر باشد.
نظارت بر عملكرد: دانشگاه سازو كار متمركزي براي نظارت بر عملكرد پژوهشگر مهمان ندارد. تأييد استاد ميزبان جهت دعوت به همكاري يا تمديد دوره، از طرف دانشگاه به منزله تأييد عملكرد پژوهشگر مهمان تلقي مي شود.
خاتمه دوره و دريافت گواهي:  پس از پايان دوره پژوهشگر با ارائه فرم شماره 4 به معاونت پژوهشي مي تواند تقاضاي گواهي دوره پسادكتري از معاونت پژوهشي نمايد. اين فرم بايد به امضاي استاد ميزبان نيز برسد و مراحل تسويه حساب قبلاً صورت گرفته باشد.

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus