تماس با ما

آدرس: تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهش و فناوری، طبقه اول، دفتر امور پژوهشی.

کد پستی: 89694-14588

تلفن: 66164029
نمابر : 66016516
پست الكترونيكی

برای کسب اطلاعات کلیsutresearch@sharif.ir
برای امور گرنتgrant@sharif.ir

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus