تماس با ما

آدرس: تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهش و فناوری، طبقه اول، دفتر امور پژوهشی.

کد پستی: 89694-14588

تلفن: 66164029
نمابر : 66016516
پست الكترونيكی

برای کسب اطلاعات کلیsutresearch@sharif.edu
برای امور گرنتgrant.research@sharif.edu

 

 
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus