افراد

داخلی

تلفن

متصدی

سمت

بخش

 

517

 

54797000

آقای دکتر

 هرمزی‌ نژاد

 مدیر امور پژوهشی

مدیریت

517

54797000

خانم خانی پور

مسئول دفتر

 

524

 

54797000

 

خانم صادق

کارشناس امور پژوهشی اعضای

هیات علمی

 

 

 

واحد امور

پژوهشگران

 

510

 

54797000

 

خانم دزفولی

کارشناس امور پژوهشی اعضای

هیات علمی

 

522

 

54797000

 

خانم رزاقی

کارشناس امور پژوهشگران

موقت

523

54797000

خانم آقایی زاده

کارشناس امور پژوهشی

 

 

واحد برنامه ها و

واحدهای پژوهشی

561

54797000

خانم معماریان

کارشناس امور پژوهشی

 

54797000

خانم صفرلو

کارشناس امور پژوهشی

557

54797000

خانم رحیمی

کارشناس گرنت

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus