افراد

تلفن

متصدي

سمت

بخش

4029

آقای دكتر هرمزي‌نژاد

مدير

مديريت

4029

خانم خانی‌پور

مسئول دفتر

4027

خانم صادق

كارشناس امور پژوهشي اعضاي هيات علمي

واحد امور پژوهشگران

4028

خانم دزفولي

كارشناس امور پژوهشي اعضاي هيات علمي

4033

خانم رزاقي

كارشناس امور پژوهشگران موقت

4033

خانم معماريان

كارشناس پژوهشي

واحد برنامه­ ها و واحدهاي پژوهشي

4039

خانم صفرلو

کارشناس همایش‌ها و IT

6301

آقای صدرافشاري

کارشناس گرنت

 

   
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus