تماس با اداره پشتیبانی خدمات پژوهشی

آدرس: تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهش و فناوری، طبقه همکف، اداره پشتیبانی خدمات پژوهشی.

کد پستی: 89694-14588

تلفن: 66164080
فاکس: 66005519
پست الکترونیک: SRS@Sharif.ir

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus