مراکز پژوهشی

مراکز پژوهشی دارای موافقت قطعی

مرکز خدمات آزمایشگاهی

مرکز تحقیقات آب و انرژی

مرکز تحقیقات بیوشیمی و کنترل محیط زیست

مراکز پژوهشی دارای موافقت اصولی

مرکز پژوهشی نجوم، اختر فیزیک و تابش‌های کیهانی (سایت دانشکده فیزیک)

مرکز تحقیقاتی فیزیک کاربردی

مرکز تحقیقات فناوری‌های توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقیان

مراکز پژوهشی دارای موافقت شورای پژوهشی

مرکز پژوهشی مهندسی دریا

مرکز پژوهشی مدیریت و کنترل شبکه قدرت (سایت دانشکده مهندسی برق)


مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف (تلفن: 66166205)

کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست (تلفن: 66164142) 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus