دفتر ارتباط با صنعت
تماس با ما

آدرس: تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان شهید ستاری، طبقه هشتم، مدیریت ارتباط با صنعت.

کد پستی: 89694-14588

تلفن: 54797000 داخلی 519

نمابر: 66016516  

وبسايت: siro.sharif.ir

پست الکترونیکی:

برای كسب اطلاعات كلیsiro@sharif.ir
برای ارايه پروپوزال و فرصتopportunity@sharif.ir
برای امور جاری قراردادهاcontracts@sharif.ir

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus