دفتر ارتباط با صنعت
افراد

تلفن

متصدي

سمت

بخش

4024

آقای دكتر مختاری

مدير

مديريت

4019

آقاي دكتر طالبي

معاون

4024

خانم غلامي

مسئول دفتر

4071

خانم معيري

كارشناس توسعه سيستم و IT

واحد توسعه سيستم و بازار

4025

خانم اكبري

كارشناس توسعه بازار

4025

آقاي اسكويي

كارشناس توسعه دفاتر و مراكز خدمات فناوري

6301

آقای حسنعلي‌زاده

کارشناس توسعه فناوری و مالکیت فکری

4031

خانم دهقان

سرپرست دايره امور حقوقي

واحد امور حقوقي و عقد قراردادها

4017

خانم توكليان

كارشناس امور عقد قراردادها

4036 و 66072551

خانم مطهريان

سرپرست دايره امور اجرايي

واحد امور اجرايي قراردادها

4036

خانم شاكري

كارشناس امور اجرايي

4030

خانم پارسا

كارشناس بيمه

66072552

خانم منصوری

كارشناس پيگيري مطالبات

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus