دفتر ارتباط با صنعت
افراد

داخلی

تلفن

متصدی

سمت

بخش

519

54797000

آقای دکتر

مختاری

 مدیر ارتباط با صنعت

 

مدیریت

519

54797000

خانم غلامی

مسئول دفتر

560

54797000

خانم دهقان

سرپرست واحد حقوقي

 

واحد امور حقوقي قراردادهای ارتباط با صنعت

534

54797000

خانم توکلیان

كارشناس اداری

514

54797000

خانم پارسا

کارشناس حقوقی

532

54797000

خانم حسینی

کارشناس حقوقی

533

54797000

خانم منصوری

کارشناس پیگیری

516

54797000

خانم مطهریان

کارشناس پشتیبانی مالی

 

 

 

 

 

واحد پایش و پشتیبانی قراردادهای ارتباط با صنعت

515

54797000

خانم شاکری

کارشناس اداری

540

54797000

خانم پوراحمدی

کارشناس پشتیبانی قراردادها

539

54797000

خانم کرمی

کارشناس پایش قراردادها

538

54797000

خانم اکبری

کارشناس پشتیبانی قراردادها

548

54797000

خانم بازگیر

کارشناس پایش قراردادها

551

54797000

خانم رهبر

کارشناس بیمه

550

54797000

خانم قائم خواه

کارشناس پیگیری مالی

6309

66161

دکتر ابراهیمی

مدیر مرکز

برنامه دفاتر و مراکز خدمات فناوری

6309

66161

آقای شریعت

کارشناس برنامه

6201

66161

آقای عزیزی

کارشناس امور اجرایی

6342

66072522

66161

آقای شاهرخی

سرپرست واحد توسعه بازار و فروش فناوری

 

 

واحد توسعه بازار و فروش فناوری

6342

66072522

66161

خانم بصیرت

کارشناس اداری

6342

66072522

 

66161

آقای ساغرچی

کارشناس تعاملات

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus