دفتر ارتباط با صنعت
افراد

تلفن

متصدي

سمت

بخش

4024

آقای دكتر مختاری

مدير

مديريت

4019

آقاي اسکویی

معاون

4024

خانم غلامي

مسئول دفتر

4071

خانم معيري

كارشناس توسعه سيستم و IT

واحد توسعه سيستم و بازار

4025

آقاي شاهرخي

سرپرست توسعه بازار

6309

آقاي شریعت

كارشناس برنامه دفاتر و مراكز خدمات فناوري

6301

آقای حسنعلي‌زاده

مدير برنامه توسعه فناوری و مالکیت فکری

4031

خانم دهقان

سرپرست دايره امور حقوقي

واحد امور حقوقي و عقد قراردادها

4017

خانم توكليان

كارشناس امور عقد قراردادها

4036 و 66072551

خانم مطهريان

سرپرست دايره امور اجرايي

واحد امور اجرايي قراردادها

4036

خانم شاكري

كارشناس امور اجرايي

4030

خانم پارسا

كارشناس بيمه

66072552

خانم منصوری

كارشناس پيگيري مطالبات

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus