هسته های پژوهشی برنامه محور

 طرح حمايت از هسته هاي پژوهشي برنامه محور

بمنظور جهت دهي پژوهشهاي دانشگاه در راستاي توسعه فناوريهاي برتر و موردنياز كشور و يا گسترش مرزهاي دانش در حوزه هاي اولويت دار، دانشگاه از هسته‌هاي پژوهشي مركب از اساتيد، پژوهشگران پسا دكتري و دانشجويان تحصيلات تكميلي كه برنامه مدوني حول يك محور پژوهشي مشخص اولويت‌دار و موردنياز كشور ارائه نمايند در قالب اختصاص اعتبار پژوهشي سه ساله حمايت خواهد نمود.
- يك هسته پژوهشي برنامه محور هسته‌اي است كه با محوريت يك عضو هيأت علمي و با مشاركت ساير اعضاء هيأت علمي، پژوهشگر پسا دكتري، دانشجويان دكتري، كارشناسي ارشد و كارشناسي بمنظور انجام پژوهش موردنظر در برنامه ارائه شده تشكيل مي‌گردد.

- بسته حمايتي ارائه شده از سوي دانشگاه، تا سقف 500 ميليون ريال براي مدت سه سال خواهد بود كه بر اساس برنامه پيشنهادي بصورت سالانه پرداخت خواهد شد. اختصاص حمايت به يك هسته بصورت سالانه مي باشد و تمديد آن براي سالهاي دوم و سوم منوط به تائيد گزارش پيشرفت كار سالانه هسته در راستاي برنامه ارائه شده خواهد بود.

- هسته مي‌تواند اعتبارات تخصيص يافته را در موارد ذيل هزينه نمايد:
- پرداخت به دانشجويان دوره دكتري تا سقف 60 ميليون ريال در سال به ازاي هر نفر
- پرداخت به دانشجويان دوره كارشناسي ارشد تا سقف 36 ميليون ريال در سال به ازاي هر نفر
- پرداخت به دانشجويان دوره كارشناسي تا سقف 24 ميليون ريال در سال به ازاي هر نفر
- هزينه خريد تجهيزات و خدمات آزمايشگاهي، حداكثر تا سقف 25% اعتبار سالانه
- هزينه خريد اقلام مصرفي تا سقف 10 ميليون ريال در سال
- هزينه انجام مسافرت بمنظور تعاملات علمي و پژوهشي تا سقف 30 ميليون ريال در كل دوره سه ساله
تبصره: پرداخت فقط به دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف مجاز است
- در صورتي كه هسته‌اي براي انجام پژوهش برنامه محور نياز به بكارگيري پژوهشگر پسا دكتري داشته باشد و اين درخواست به تائيد معاونت پژوهشي دانشگاه برسد، اعتبارات لازم براي بكارگيري پژوهشگر پسا دكتري تا سقف 170 ميليون ريال در سال اضافه بر مبالغ فوق تخصيص خواهد يافت.
- اعضاي هيأت علمي متقاضي دريافت بسته حمايت بايد در پي فراخوان معاونت پژوهشي دانشگاه، برنامه پژوهشي پيشنهادي خود براي تشكيل هسته پژوهشي را شامل موارد زير به آن معاونت ارسال نمايند:
- محور پژوهشي مورد نظر
- توجيه ضرورت پژوهش و اولويت ‌دار بودن آن
- تعيين دستاوردهاي موردنظر پژوهش
- در صورت امكان، معرفي همكار صنعتي پژوهش
- مراحل انجام پژوهش و برنامه زمان بندي به تفكيك هر سال و تعيين خروجي پژوهش در پايان هر سال
- پيش بيني نحوه بكارگيري نتايج پژوهش و يا نحوه ادامه آن در آينده
- پيش بيني اعتبار موردنياز و آناليز هزينه

- تخصيص اعتبار حمايتي به هسته‌هاي متقاضي با مدنظر گرفتن اولويتهاي زير صورت خواهد پذيرفت.
- پژوهشهايي كه منجربه گسترش قابل توجه در مرزهاي دانش در زمينه‌هاي اولويت دار (انرژي، نانو، بيو، محيط زيست، توسعه پايدار، پدافند غيرعامل، ....) گردد.
- پژوهشهايي كه منجربه توسعه فناوري‌هاي برتر موردنياز كشور گردد.
- پژوهشهايي كه از طريق تاسيس شركتهاي دانش بنيان منجر به ارائه محصول يا خدمات موردنياز كشور گردد.
- پژوهش¬هايي كه ذينفع كاربردي آن مشخص بوده و ترجيحاً در برنامه مشاركت نموده باشد

- بررسي درخواست اعتبار حمايتي در كميته‌اي در معاونت پژوهشي دانشگاه مركب از معاون پژوهش و فناوري يا نماينده وي، مدير پژوهشي، مدير ارتباط با صنعت، و 2 نفر از پژوهشگران فعال دانشگاه صورت خواهد پذيرفت.

- در صورت تصويب درخواست، عضو هيأت علمي پژوهشي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از دريافت ابلاغ بسته حمايتي، هسته پژوهشي را تشكيل داده و اعضاي آن را به معاونت پژوهشي معرفي نمايد.

- در صورتيكه اعضاي هسته پژوهشي شرايط دريافت تسهيلات بنياد نخبگان را داشته باشند مبالغ پرداختي از حمايت‌هاي اين بنياد از كانال معاونت پژوهشي دانشگاه تامين خواهد گرديد و تامين مابقي مبلغ برعهده دانشگاه خواهد بود.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus