هسته های پژوهشی برنامه محور بر مبنای نیاز صنعت

 طرح حمايت از هسته هاي پژوهشي برنامه محور بر مبناي نياز صنعت


بمنظور جهت دهي پژوهشهاي دانشگاه در راستاي توسعه پژوهشها و فناوريهاي موردنياز واحدهاي صنعتي و يا پژوهشي خارج از دانشگاه، دانشگاه با مذاكره و تفاهم يا واحدهاي صنعتي، از پژوهشهاي برنامه محوري كه در قالب هسته هاي پژوهشي مركب از اساتيد، پژوهشگران پسا دكتري و دانشجويان تحصيلات تكميلي حول محورهاي پژوهشي موردنياز واحدهاي صنعتي انجام گردد در قالب اختصاص اعتبار پژوهشي سه ساله حمايت خواهد نمود.
- يك هسته پژوهشي برنامه محور هست هاي است كه با محوريت يك عضو هيأت علمي و با مشاركت ساير اعضاء هيأت علمي، پژوهشگر پسا دكتري، دانشجويان دكتري، كارشناسي ارشد و كارشناسي بمنظور انجام پژوهش موردنظر در برنامه ارائه شده تشكيل مي گردد.
- منظور از يك محور پژوهشي يك زمينه پژوهشي است كه يك واحد صنعتي علاقمند است با سرمايه گذاري در آن زمينه در طي يك دوره دو يا سه ساله، يك پايگاه دانشي يا فناوري حول آن در دانشگاه شكل گيرد تا بتواند در درازمدت به نياز صنعت در آن زمينه پاسخگويي نمايد.
- بسته حمايتي ارائه شده از سوي صنعت براي انجام يك برنامه پژوهشي، بين 400 تا 600 ميليون ريال براي مدت دو يا سه سال خواهد بود كه بر اساس برنامه پيشنهادي بصورت سالانه پرداخت خواهد شد. اختصاص حمايت به يك هسته بصورت سالانه مي باشد و تمديد آن براي سالهاي دوم و سوم منوط به تائيد گزارش پيشرفت كار سالانه هسته در راستاي برنامه ارائه شده خواهد بود.
- هسته مي تواند اعتبارات تخصيص يافته را در موارد ذيل هزينه نمايد:

 • - پرداخت به دانشجويان دوره دكتري تا سقف 50 ميليون ريال در سال به ازاي هر نفر
 • - پرداخت به دانشجويان دوره كارشناسي ارشد تا سقف 30 ميليون ريال در سال به ازاي هر نفر
 • - حق الزحمه اساتيد تا سقف حداكثر 20 % اعتبار سالانه در سال به ازاي هر نفر
 • - هزينه خريد تجهيزات و خدمات آزمايشگاهي، حداكثر تا سقف 25 % اعتبار سالانه
 • - هزينه خريد اقلام مصرفي تا سقف 5 ميليون ريال در سال
 • - هزينه انجام مسافرت بمنظور تعاملات علمي و پژوهشي تا سقف 30 ميليون ريال در كل دوره سه ساله

تبصره 1: پرداخت فقط به دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف مجاز است.
تبصره 2: دانشگاه مجاز است تا 15 % كل مبلغ حمايت را بعنوان بالاسري كسر نمايد.
- در صورتي كه هسته اي براي انجام پژوهش برنامه محور نياز به بكارگيري پژوهشگر پسا دكتري داشته باشد و اين درخواست به تائيد كميته مذكور در اين آيين نامه برسد، اعتبارات لازم براي بكارگيري پژوهشگر پسا دكتري تا سقف 160 ميليون ريال در سال اضافه بر مبالغ فوق تخصيص خواهد يافت.
- بدنبال اعلام نياز صنعت براي پژوهش حول يك محور و فراخوان از سوي دانشگاه، اعضاي هيأت علمي متقاضي دريافت بسته حمايت بايد ، برنامه پژوهشي پيشنهادي خود براي تشكيل هسته پژوهشي را شامل موارد زير به آن معاونت ارسال نمايند:

 • - محور پژوهشي مورد نظر و توجيه ضرورت آن
 • - تعيين دستاوردهاي موردنظر پژوهش
 • - مراحل انجام پژوهش و برنامه زمان بندي به تفكيك هر سال و تعيين خروجي پژوهش در پايان هر سال
 • - پيش بيني اعتبار موردنياز و آناليز هزينه

- بررسي درخواست اعتبار حمايتي در كميته اي مركب از مدير پژوهشي، مدير ارتباط با صنعت، و 2 نفر از نمايندگان صنعت موردنظر صورت خواهد پذيرفت.
- در صورت تصويب درخواست، عضو هيأت علمي پژوهشي موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از دريافت ابلاغ بسته حمايتي، هسته پژوهشي را تشكيل داده و اعضاي آن را به معاونت پژوهشي معرفي نمايد.
- مسئول هسته موظف است هر ششماه يكبار نسبت به ارسال گزارش پيشرفت كار از طريق معاونت پژوهشي به صنعت مربوطه اقدام نمايد و حداقل دوماه پيش از پايان هر سال دوره، درخواست تمديد آن را با توجيهات و مستندات مربوطه به كميته فوق الذكر ارسال نمايد.
تبصره: در صورت اعلام نياز يا موافقت صنعت مربوطه، امكان تمديد دوره پژوهشي تا سقف پنج سال با پيش بيني و تقبل هزينه هاي آن از سوي صنعت وجود دارد.
- هسته پژوهشي موظف است در دوره انجام پژوهش نسبت به ارائه خدمات زير به واحد صنعتي مربوطه اقدام نمايد:

 • - ارسال يك نسخه از پايان نامه ها و رساله هاي دانشجوياني كه در هسته پژوهشي فعاليت مي نمايند
 • - ارائه سمينار سالانه پيشرفت برنامه به سازمان مربوطه
 • - برقراري دوره آموزشي يك روزه براي كارشناسان صنعت حول محور پژوهشي مربوطه در صورت اعلام نياز صنعت. در صورت نياز به دوره هاي طولاني تر، هزينه آن جداگانه مورد توافق قرار خواهد گرفت.
 • - در صورت توسعه فناوري و يا محصول از فعاليت هسته، دانشگاه و سازمان مربوطه در حقوق معنوي ناشي از آن سهيم خواهند بود. جزئيات مربوط به اين ماده در قرارداد اوليه مورد توافق قرار خواهد گرفت.
 •  
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus