امور مالی
افراد

تلفن

متصدي

سمت

بخش

66036596

آقای حبیبی

رئيس اداره

اداره حسابداري

4038

خانم بهمن­ پور

جمعدار

ارتباط با صنعت

4035

خانم شمخاني

كارشناس مالي امور برنامه ­هاي پژوهشي

4038

خانم منصوري

كارشناس

دريافت و پرداخت

4034

خانم مفيد نژاد

كارشناس اعتبارات

4071

خانم جعفري

كارشناس

رسيدگي و اسناد

4073

خانم حميدي

كارشناس مالي امور همايش­ها

4071

خانم معيري

كارشناس

سيستم مالي

4034

خانم مددي

کارشناس

4018

خانم سهرابی

کارشناس

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus