امور مالی
افراد

داخلی

تلفن

متصدی

سمت

بخش

513

54797000

آقای  بابایی

 

جمعدار مالی

معاونت پژوهش و فناوری

مدیریت

 

530

54797000

خانم منصوری

کارشناس امور مالی

(دریافت و پرداخت)

 

 

مالی

 ارتباط با صنعت

531

54797000

خانم ندیری

کارشناس امور مالی

(صدور سند)

537

54797000

خانم محمدی

کارشناس امور مالی

(صدور سند)

529

54797000

خانم حبیبی

کارشناس امور مالی

(صدور سند)

562

54797000

خانم حمیدی

کارشناس امور مالی

(حساب واسط)

درآمد اختصاصی

507

54797000

خانم مفیدنژاد (لیلا)

کارشناس امور مالی

(صدور چک)

 

 

 

 

 

مالی

پژوهشی

509

 54797000

خانم شمخانی

کارشناس امور مالی

(اعتبارات)

511

54797000

 

خانم پاشازادگان

کارشناس امور مالی

(صدور سند)

518

    54797000

خانم مفیدنژاد (مرضیه)

کارشناس امور مالی

(صدور سند)

546

54797000

خانم جعفری

کارشناس امور مالی

(صدور سند)

542

 54797000

خانم سهرابی

کارشناس امور مالی

(صدور سند)

508

 54797000

خانم مددی

کارشناس امور مالی

(صدور سند)

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus