گرنت
اهداف

 • هدفمند و متمرکز نمودن فعالیت های پژوهشی اساتید در قالب تیم های تحقیقاتی
• کاهش میزان پراکندگی محورهای تحقیقاتی مورد فعالیت اساتید
• هدایت و هم جهت نمودن و کمک به هم افزایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در راستای دستاوردهای مشخص
• حمایت از پژوهشگران به ویژه اساتید جوان دارای برنامه پژوهشی مدون و هدفمند
• افزایش میزان بهره وری در فعالیت های تحقیقاتی
• کمک به تیم های تحقیقاتی دانشگاه برای مرجعیت یافتن در حوزه های تخصصی
• ارتقا کمی و کیفی خروجی های پژوهشی دانشگاه از جمله توسعه فناوری‌ها، قراردادهای صنعتی، نوآوری‌های علمی، مقالات و کتب پژوهشی

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus