دفتر برنامه‌ریزی و ارزیابی
پژوهشگران

مدیر دفتر: دکتر علی ملکی (Dr. Ali Maleki)

• استادیار پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت؛ دانشگاه صنعتی شریف
• دكتری مطالعات علم و فناوری، دانشكده علوم اجتماعی و سياسی، دانشگاه ادينبرو، بريتانيا


معاون دفتر: اسماعیل عبدی

• دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران


جمال کدخداپور (Jamal Kadkhodapour)

• دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی، دانشگاه قم


نجم‌الدین یزدی (Najmoddin Yazdi)

• دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت


عطا حشمتی (Ata Heshmati)

• کارشناسی ارشد فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف


مهشید هاشمی فرد

• کارشناسی ارشد MBA–استراتژی، دانشگاه تهران


لیلا بشیر

• کارشناسی ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه تهران

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus