توسعه فناوری و تجاری‌سازی
ساختار اجرایی

 

     فرآیند توسعه فناوری و نوآوری نیازمند یك ساختار مدیریتی و اجرایی قوی و كارآمد می‌باشد كه بتواند فرآیند تبدیل ایده تا تجاری‌سازی را به خوبی پیاده‌سازی نماید. بدون شك یك مخترع و یا صاحب طرح و ایده به طور كامل با مفاهیم تجاری‌سازی آشنا نیست. بدین منظور كارشناسان تخصصی برنامه توسعه فناوری به مجری برای تجاری‌‌سازی موفق طرح و ایده خود كمك نموده و در تعامل كامل با مجری و بازار هدف خواهند بود.

     ساختار اجرایی واحد توسعه فناوری مطابق نمودار پایین ایجاد شده است.

 

 

كمیته فناوری: كمیته‌ای متشكل از مدیر امور فناوری، مدیر دفتر ارتباط با صنعت، مدیر امور پژوهشی و مدیر برنامه توسعه فناوری است.

بخش فرصت‌یابی فناوری: مسئول رصد و یافتن فرصت‌های تجاری فناوری است.

بخش توسعه فناوری: مسئول توسعه نمونه اولیه فناوری یا proof of concept است.

بخش آموزش، برنامه های ترویجی و مطالعات: مسئول آموزش نیروها، برنامه‌های شبکه‌سازی و فرهنگ‌سازی، و مطالعه برنامه‌های مشابه و آینده پژوهشی است.

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus