دفاتر و مراکز خدمات فناوری
تصاویر
معرفی

ارایه خدمات فناورانه و حضور عملیاتی در جامعه، یکی از ماموریت‌های اصلی دانشگاه است که در قالب قراردادهای ارتباط با صنعت، این مهم انجام می‌پذیرد. پیش از این، این نوع خدمات توسط اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و به صورت غیر متمرکز و با به کارگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان نیروهای پژوهشی موقت انجام می‌پذیرفت که با فارغ التحصیل شدن این دانشجویان دانش شکل گرفته از دسترس دانشگاه خارج می‌گردید. لذا با هدف جذب نیروهای پژوهشی دایم در دانشگاه و شکل‌گیری بدنه پژوهشی مابین بدنه هیات علمی و بدنه دانشجویی دانشگاه، علاوه بر ایجاد رسوب دانش در دانشگاه امکان رشد و ارتقا خدمات ارایه شده فراهم می‌گردد.
همچنین در طول سالیان گذشته با وجود افزایش قابل توجه تعداد و مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت، رشد تعداد مجریان ارتباط با صنعت بسیار محدود بوده است. هدف دیگر این برنامه آشنا سازی اعضای هیات علمی جوان دانشگاه با فعالیت‌های ارتباط با صنعت بوده تا شاهد افزایش تعداد مجریان ارتباط با صنعت و در نتیجه افزایش تنوع خدمات تخصصی پژوهشی در حوزه‌های گوناگون باشیم.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مجتمع خدمات فناوری به آدرس tsc.sharif.ir مراجعه فرمایید.

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus