دفاتر و مراکز خدمات فناوری
تماس با ما

 آدرس: تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، ورودی غربی، واحد 309

تلفن: 66166309

نمابر: 66016516

مدیر برنامه مراکز خدمات فناوری (آقای دکتر شریف‌خانی): msharifk@sharif.ir
کارشناس برنامه (آقای مهندس شریعت): 
miladshariat@mehr.sharif.ir

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus