تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه مخابرات سیار؛ تست و توسعه

 آزمایشگاه مخابرات سیار- تست و توسعه
دانشکده مهندسی برق

آزمایشگاه مخابرات سیار به منظور انجام تست‌های تأیید نمونه برای برخی تجهیزات شبکه‌های مخابرات سلولی نسل دوم و سوم در سال 1387 با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران در دانشگاه صنعتی شریف تاسیس شد. با انجام تست‌های تأیید نمونه، این اطمینان حاصل می‌شود که تجهیزات تحت تست از لحاظ پارامترهای رادیویی در بخش‌های فرستنده، گیرنده و نیز به لحاظ عملکرد در محیط‌های انتشاری مختلف در محدوده استاندارد قرار دارد. از جمله خدمات انجام گرفته در این آزمایشگاه می‌توان به انجام تست‌های فرستندگی و گیرندگیِ ایستگاه‌ پایه نسل دوم و نسل سوم موبایل اشاره کرد. روند انجام تمامی تست‌ها منطبق با استانداردهای بین المللی مربوطه است.

مدیر

دکتر معصومه نصیری کناری

تجهیزات

تجهیزات این آزمایشگاه شامل تجهیزات اندازه‌گیری مربوط به نسل دوم موبایل، شبیه‌ساز کنترل‌کننده ایستگاه پایه نسل دوم موبایل، تجهیزات اندازه‌گیری مربوط به نسل سوم موبایل و نیز چند نمونه مرجع از ایستگاه پایه نسل دوم و سوم موبایل است که با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات ایران و شرکت هواوی چین فراهم آمده است. برخی از تجهیزات این آزمایشگاه به شرح زیر است:

دستگاه تحلیلگر سیگنال FSQ26 ساخت شرکت Rohde & Schwarz کشور آلمان

دستگاه مولد سیگنال برداری SMU200A ساخت شرکت Rohde & Schwarz کشور آلمان

دستگاه آزمونگر جامع مخابرات رادیویی CMU300 ساخت شرکت Rohde & Schwarz کشور آلمان

دستگاه مولد سیگنال مایکرویو SMF100A ساخت شرکت Rohde & Schwarz کشور آلمان

دستگاه تحلیلگر طیف ساخت شرکت Rohde & Schwarz کشور آلمان

دستگاه شبیه‌ساز کنترلر ایستگاه پایه نسل دوم موبایل

خدمات

در این آزمایشگاه قابلیت تست تأیید نمونه برای ایستگاه‌های پایه شبکه‌های مخابرات سیار و تکرارکننده‌ها وجود دارد. این آزمایشگاه مورد تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی می‌باشد و در پرتال سازمان به عنوان یکی از آزمایشگاه‌های تأیید نمونه معرفی شده است.

آزمون‌های تطبیق رادیوئی ایستگاه‌های پایه، بخش فرستندگی:

در این دسته از آزمون‌ها ایستگاه پایه در مود تست قرار می‌گیرد و مشخصات فرستنده آن به لحاظ توان سیگنال تولیدی، کیفیت سیگنال تولیدی، طیف اشغالی، انتشارات زائد خارج طیف مجاز، قابلیت پویائی تغییر توان ارسالی و کنترل توان، ... مطابق با استانداردهای مربوطه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این بخش تجهیزات اندازه‌گیری همانند یک گیرنده سیگنال تولیدی را دریافت می‌کنند. لیست آزمون‌های مربوطه و تعرفه‌ها به پیوست می‌باشد.

آزمون‌های تطبیق رادیوئی ایستگاه‌های پایه، بخش گیرندگی:

در این دسته از آزمون‌ها ایستگاه پایه در مود تست قرار می‌گیرد و تجهیزات اندازه‌گیری در آزمایشگاه سیگنالی با مشخصات تعیین شده در استاندارد تولید می‌نماید. سپس عملکرد گیرنده در دریافت سیگنال ارسالی تجهیزات اندازه‌گیری در شرایط متفاوت از سیگنال تولیدی شامل سیگنال با توان کمینه، سیگنال در حضور سیگنال‌های تداخلی، گستره پویائی، سیگنال در حضور نویز، ... مطابق با استانداردهای مربوطه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. لیست آزمون‌های مربوطه و تعرفه‌ها به پیوست می‌باشد.

آزمون‌های تطبیق رادیوئی ایستگاه‌های پایه، بخش عملکردی:

در این دسته از آزمون‌ها ایستگاه پایه در مود تست قرار می‌گیرد و تجهیزات اندازه‌گیری در آزمایشگاه سیگنالی با مشخصات تعیین شده در استاندارد تولید می‌نماید. سپس عملکرد گیرنده در دریافت سیگنال ارسالی تجهیزات اندازه‌گیری در شرایط متفاوت از سیگنال تولیدی شامل سیگنال توأم با شرایط متفاوت محوشدگی کانال مطابق با استانداردهای مربوطه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. لیست آزمون‌های مربوطه و تعرفه‌ها به پیوست می‌باشد.

آزمون‌های تطبیق رادیوئی تکرارکننده‌ها:

در این دسته از آزمون‌ها تکرارکننده در مود تست قرار می‌گیرد و توانائی تکرارکننده در دریافت سیگنال ضعیف و بازتولید سیگنالی با کیفیت مطابق با استاندارد در دو مسیر فراسو و فروسو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. لیست آزمون‌های مربوطه و تعرفه‌ها به پیوست می‌باشد.

                                                                                                  لیست خدمات

تماس با آزمایشگاه

مدیر فنی آزمایشگاه: دکتر فرید آشتیانی

تلفن: 66165924-021

ایمیل:ashtianimt@sharif.edu

کارشناس آزمایشگاه: محسن حجازی

تلفن: 66165994-021

ایمیل:mhejazi@ee.sharif.edu

فکس آزمایشگاه: 021-66165994

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده برق (ساختمان جدید)، طبقه دوم، آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه).

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus