تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

فرم ها

 

 

نکته مهم: برای دریافت فرم های مربوط به آزمون های TEM، XRD،ICP، DLS و آب و فاضلاب و آنالیز حرارتی (TGA/DSC) به صفحه آزمایشگاه مربوطه مراجعه نمایید.

فرم ثبت درخواست
 

فرم درخواست خدمات ارسال نمونه و فاکتور

فرم شکایت

 

فرم استرداد وجه

 

فرم تخفیف ویژه دانشجویان و اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

 

فرم تکرار انجام آزمون

 

فرم پرداخت هزینه آزمایشگاه مرکزی داخل دانشگاه(فرم گرنت آموزشی)

 

فرم انجام خدمات آزمایشگاهی داخلی(گرنت نوع چهارم)

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus