تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

لیست خدمات و تجهیزات

 

خدمات عمومی

·        سرویس خدمات ارسال نمونه و فاکتور

 

میکروسکوپی

1. Scanning Probe Microscopy (SPM)

·        تصوير برداري سه بعدي از سطح نمونه در حالت نيروي بين اتمي و تماسي (Contact AFM)

·        تصوير برداري سه بعدي از سطح نمونه در حالت نيروي بين اتمي وغيرتماسي (non-contact AFM)

·        تفسیر تصوير برداري سه بعدي از سطح نمونه (AFM)

·        تصوير برداري سه بعدي از سطح نمونه در حالت عبور جريان (STM)

 

2. Scanning Electron Microscopy (SEM)

·        تصویرگیری از توپوگرافی سطح مواد در SE Mode

·        تصویرگیری از ساختار عنصری سطح مواد در BSE Mode

·        بررسی کمی ساختار شیمیایی سطح مواد با روش EDS

 

3.Optical Microscopy

·        تصویرگیری با میکروسکوپ نوری بازگشتی

·        تصویر برداری کانفوکال

·        میکروسکوپ فلورسانس

 

4. Transmission Electron Microscopy (TEM)

·        میکروسکوپ الکترونی عبوری کفا   TEM

·        تصویربرداری و بررسی های ساختاری مختلف میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM مقیم

 

طیف ­نگاری، طیف­ سنجی و پراش­ سنجی

 • 1. X-Ray Methods
 • انجام آزمون XRD از طیف گسترده‌ای از مواد مایع، پودری، بالک، ورقه و شیت، نمونه‌های نانوساختار و لایه‌های نازک 
 • انجام آزمونGrazing Incident XRD (GIXRD)   بر روی پوشش‌ها و لایه‌های نازک 
 • شناسایی ترکیب و ساختار کریستالین
 • تعیین پهنای پیک الگوی پراش (جهت محاسبه سایز کریستالیت مواد در ابعاد نانو)
 • تعیین سطح زیر منحنی (جهت محاسبه درصد کریستالینیتی نمونه)
 • انجام آزمون Low Angle XRD بر روی نمونه‌های پودری، بالک، ورقه و شیت 
 • SAXS بر روی نمونه‌های نانوساختار و نانوسایز
 • انجام آزمونReflectivity (XRR)  بر روی پوشش‌ها و لایه‌های نازک
 • انجام آزمون  Azimuthal Scan  
 • طيف‌نگاري فوتوالكترون پرتوي ايكس  XPS 
 • طیف سنج فلوئورسنس اشعه ایکس  XRF

 

2. Dynamic Light Scattering (DLS)

·        توزیع اندازه ذرات  

·        پتانسیل زتا

 

3. Localized Surface Plasmon Resonance Spectroscopy (LSPR)

·        طیف­سنجی تشدید پلاسمون سطحی Localized Surface Plasmon Resonance  Spectroscopy (LSPR)

 

4. Inductively Coupled Plasma Atomic/Optical Emission Spectroscopy (ICP-AES & ICP-OES)

·        آزمون طیف‏ سنجی نشر اتمی به روش ICP-OES

·        آزمون طیف‏ سنجی نشر اتمی به روش ICP-AES

 

5. Mössbauer spectroscopy

·         انجام تست موزبائر

 

6. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

·        اندازه گیری طیف عبور (یا جذب) نوری در ناحیه طیفی مادون قرمز(FTIR)  Fourier Transform Infrared Spectroscopy

 

7. Photoluminescence (PL) Analysis

·        اندازه گیری طیف فوتولومینسانس Photoluminescence (PL)

 

8. Diffuse Reflection/Transmittance Spectroscopy (DRS /DTS)

·        اندازه گیری طیف بازتاب/عبور  پخشی  Diffuse Reflection/transmittance Spectroscopy (DRS /DTS)

 

9. UV-VIS Spectroscopy

·        اندازه گیری طیف عبور (یا جذب) نوری در ناحیه طیفی فرابنفش و مرئی UV-VIS Spectroscopy

·        تفسیر طیف جذبی نوری در ناحیه طیفی فرابنفش-مریی   Spectroscopy UV-Visible (UV-vis)

 

10. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR)

 • طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای هیدروژن در حلال کلروفرم   (CDCl3) 1HNMR
 • طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای هیدروژن در حلال دی متیل سولفوکساید (DMSO)1HNMR
 • طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای کربن در حلال کلروفرم (CDCl3)13CNMR
 • طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای کربن در حلال دی متیل سولفوکساید (DMSO)13CNMR
 • طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای کربن و هیدروژن در حلال کلروفرم (CDCl3)H+CNMR
 • طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای کربن و هیدروژن در حلال دی متیل سولفوکساید (DMSO) H+CNMR
 • طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای ایزوتوپ فسفر31 در حلال کلروفرم (CDCl3)31PNMR
 • طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای ایزوتوپ فسفر31 در حلال دی متیل سولفوکساید (DMSO) 31PNMR
 • طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای ایزوتوپ فلوئور 19 در حلال کلروفرم  (CDCl3) 19FNMR
 • طیف سنجی تشدید مغناطیس هسته­ای ایزوتوپ فلوئور 19 در حلال دی متیل سولفوکساید   (DMSO)19FNMR

  

11. Fluorescence Spectrometry

·        طیف سنج فلورسانس

 

12. Ellipsometry

·        الیپسومتر

 

آماده ­سازی نمونه

·        پوشش دهی طلا

·        پوشش دهی کربن

·        استفاده از کوره الکتریکی

·        آماده‏ سازی نمونه‌‏های جامد برای ICP-OES

·        لایه نشانی چرخشی  Spin coating

·        لایه نشانی به روش تبخیری با باریکه الکترون Electron Beam

·        لایه نشانی به روش تبخیر حرارتی  PVD 

·        خشک کن انجمادی

 

آزمون­ های خواص مکانیکی مواد

 •      انجام آزمون کشش مواد در دمای محیط
 •         انجام آزمون کشش نمونه­ های فلزی در دمای بالا 
 • انجام آزمون خستگی تحت مد چرخشی- خمشی چهار نقطه­‌ای  

 

 • آزمون خستگی کشش- فشار محوری بدون محدودیت شمارش تعداد سیکل    

  آزمون خستگی دامنه متغیر بر اساس الگوی جابجایی بر حسب زمان

  تعیین سفتی شکست برای نمونه­ های   CT

  طراحی و ساخت فیکسچر برای انجام تست خستگی نمونه ­های واقعی

      

 

آزمون­ های آکوستیکی و الکتروآکوستیکی

 • صدور انواع گواهی و تاییدیه های آکوستیکی
 • اندازه گیری های آکوستیکی
 • طراحی و شبیه سازی آکوستیکی
 • طراحی و ساخت تجهیزات آکوستیکی

 

آزمون­ های ماکروسکوپیک

1. Thermal Analysis

·        آنالیز حرارتی  TGA, DSE , DTA

 

2. Chromatography

·        کروماتوگرافی با کارایی بالا    HPLC

·        جداسازی و اندازه گيری ترکيبات فرار در انواع مختلف نمونه ها با کروماتوگرافی گازی

·        جداسازی و اندازه گيری ترکيبات فرار در انواع مختلف نمونه ها با کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی

·        مدلسازی های کمومتريکس داده های کروماتوگرافی جهت بدست آوردن اطلاعات کروماتوگرافی خالص گونه های هدف

 

3.  Amino Acid Analyzer

·        آمینو اسید آنالایزر

 

4.  Four Point Probe Resistivity Measurements

·        اندازه گیری مقاومت الکتریکی لایه های نازک فلزی   Four Probe

 

5. Gas Sensing

·        تست حسگری گاز

 

6. Adsorption/Desorption Porosimetry (BET)

·        اندازه گیری تخلخل سنجی جذب و واجذب Adsorption/Desorption Porosimetry (BET)

 

7. Contact Angle Measurement

·        اندازه گیری زاویه تماس (CA)

 

8. Self- cleaning and Photo catalytic tests 

·        اندازه گیری خواص خودتمیزشوندگی Self- cleaning and Photo catalytic tests 

 

9. Solar Cell Characterization

·        مشخصه یابی سلول های خورشیدی

 

آزمون ­های آب و فاضلاب

·        اندازه‌گیری کل جامدات محلول و مواد معلق در انواع آب و پساب

·        اندازه‌گیری کدورت ،اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، شوری آب

·        اندازه‌گیری انواع سختی (سختی کل، موقت، دائمی)

·        اندازه‌گیری فلزات سنگین (جیوه، ارسنیک، کادمیوم...)

·        اندازه‌گیری انواع آنیونها (کربنات، بی کربنات، نیتریت، نیترات، سولفید، سولفات، کلراید...)

·        اندازه‌گیری‌های میکروبی (کلیفرم گوارشی، کلیفرم کل، نماتد، کلروفیل a )

 آزمون­ های سلول های بنیادی

(تست 1) کشت سلول های حیوانی

(تست 2( شمارش سلول های زنده و مرده براساس رنگ آمیزی ترپان بلو

 (تست 3) اندازه گیری میزان سمیت مواد بر رده های سلولی نرمال و سرطانی

(تست 4) آماده سازی نمونه جهت بررسی میزان چسبندگی سلول

(تست 5) بررسی میزان تکثیر سلول بر روی نمونه داربست

 (تست 6) خوانش الایزا

)تست 7) اسپکتروسکوپی UV-Vis مقادیر اندک) nanodrop(

 

آزمون­ های شبکه

·        آزمون‌های راهگزین (سوئیچ) شبکه

·        آزمون‌های مسیریاب (روتر) شبکه

·        آزمون‌های امنیتی شبکه

·        آزمون RFC2544

·        آزمون RFC2889

·        آزمون امنيت RFC3511 و متدولوژي NSS-Lab

·        تست BTS  

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus