تغییر سایت مرکز

توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه فرآیندهای سلول های بنیادی

آزمایشگاه فرآیندهای سلول های بنیادی

پژوهشکده زیست فناوری

مسئول آزمایشگاه

دکتر منوچهر وثوقی شهواری

تجهیزات  آزمایشگاه

دستگاه الایزاریدر (ELX800)         

pH-meter (متراهم ،مدل 827)

اتوکلاو

میکروسکوپ نوری (OPTIKA)

دستگاه انکوباتورCO2 8IR

سانتریفیوژ تحت دما (HERAEUS, multifuge3LR)

بن ماری

میکروسکوپ فلوروسنت (OLYMPUS, AH3)

دستگاه  NANODROP (2000c)

هود لمینار 

خدمات ارائه شده در آزمایشگاه

(تست 1) کشت سلول های حیوانی

(تست 2( شمارش سلول های زنده و مرده براساس رنگ آمیزی ترپان بلو

 (تست 3) اندازه گیری میزان سمیت مواد بر رده های سلولی نرمال و سرطانی

(تست 4) آماده سازی نمونه جهت بررسی میزان چسبندگی سلول

(تست 5) بررسی میزان تکثیر سلول بر روی نمونه داربست

 (تست 6) خوانش الایزا

)تست 7) اسپکتروسکوپی UV-Vis مقادیر اندک) nanodrop(

تماس با آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه: خانم دکتر خفاجی

تلفن 021-66164111

ایمیل: Mona_khafajy@yahoo.com

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده زیست فناوری،طبقه دوم، آزمایشگاه فرآیندهای سلول های بنیادی

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus