تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

خدمات مشترک

مقدمه

مجموعه خدماتی با کاربردهای متفاوت و برای انجام یا تکمیل آزمایش های دیگر

 تجهیزات

دستگاه پوشش دهی طلا

دستگاه پوشش دهی کربن

پرینتر سه بعدی

آون الکتریکی

کوره الکتریکی

ترازوی آزمایشگاهی با دقت 0.0001

دستگاه تولید آب فوق خالص (ZU 101)

دستگاه تولید آب فوق خالص گاز زدایی شده (ZUD 101)

 میکروسکوپ نوری بازگشتی

خدمات

سرویس خدمات ارسال نمونه و فاکتور

پوشش دهی طلا

پوشش دهی کربن

استفاده از آون الکتریکی

استفاده از کوره الکتریکی

آزمایش تعیین خاکستر نمونه

آب خالص و فوق خالص (DI)

تصویرگیری با میکروسکوپ نوری بازگشتی

تماس با آزمایشگاه

شماره تماس:   8-66166246-021

ایمیل: clab@sharif.edu

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus