تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه کمومتریکس و کروماتوگرافی گازی

آزمایشگاه  کمومتريکس و کروماتوگرافی گازی
دانشکده شيمی

مدیر

دکتر هادی پرستار شهری

تجهیزات

دستگاه کروماتوگرافی گازی

دستگاه  کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی

خدمات

 جداسازی و اندازه گيری ترکيبات فرار در انواع مختلف نمونه ها با کروماتوگرافی گازی

جداسازی و اندازه گيری ترکيبات فرار در انواع مختلف نمونه ها با کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی

مدلسازی های کمومتريکس داده های کروماتوگرافی جهت بدست آوردن اطلاعات کروماتوگرافی خالص گونه های هدف

تماس با آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه: آقای علی افتخاری-خانم پروانه بالسینی

تلفن: 66165329-021

ایمیل:   ، pari.balsini@yahoo.com ,  a_eftekhari@mehr.sharif.ir

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی، آزمایشگاه کمومتريکس

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus