تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه شيمی معدنی

آزمایشگاه شيمی معدنی
دانشکده شيمی

مدیر

دکتر بهرام قنبری

تجهیزات

دستگاه طیف سنجی الکترونی فرابنفش-مريی

خدمات

اندازه گیری طیف جذبی نوری در ناحیه طیفی فرابنفش-مریی   Spectroscopy UV-Visible (UV-vis)

تفسیر طیف جذبی نوری در ناحیه طیفی فرابنفش-مریی   Spectroscopy UV-Visible (UV-vis)

تماس با آزمایشگاه

کارشناس آزمایشگاه: خانم شاه حسینی

تلفن: 66165321-٠۲۱ یا 66165307-٠۲۱

ایمیل:  ghanbari@ sharif.edu

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شيمی،آزمایشگاه شيمی معدنی

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus