تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

انستیتو آب و انرژی

آزمایشگاه آب و فاضلاب
انستیتو آب و انرژی

مدیر

آقای دکترعلی اصغر اعلم الهدی

مدیران فنی

آقای دکترسید جمال الدین هاشمیان
آقای دکتر سید علی اکبر سجادی
آقای دکتر حمید مهدیقلی

 

تجهیزات

طیف سنج جذب اتمی ( (Atomic Absorption Spectroscopy Varian

طیف نور سنج قابل حمل ( (Portable Spectrophotometer, USA-HACH, DR2010

راکتور اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD Reactor, USA-HACH)

راکتور اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD Reactor, USA-HACH)

دستگاه اندازه‌گیری اکسیژن محلول   (DO Meter, Germany-WTW)

خدمات

اندازه‌گیری کل جامدات محلول و مواد معلق در انواع آب و پساب

اندازه‌گیری کدورت ،اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، شوری آب

اندازه‌گیری انواع سختی (سختی کل، موقت، دائمی)

اندازه‌گیری فلزات سنگین (جیوه، ارسنیک، کادمیوم...)

اندازه‌گیری انواع آنیونها (کربنات، بی کربنات، نیتریت، نیترات، سولفید، سولفات، کلراید...)

اندازه‌گیری‌های میکروبی (کلیفرم گوارشی، کلیفرم کل، نماتد، کلروفیل a )

آنالیز حرارتی (TGA/DSC)

کارشناس‌ آزمایشگاه

بخش شیمیایی: خانم سکینه احفادی

بخش میکروبی: خانم مولود خاکیان

بخش آنالیز حرارتی: خانم مرضیه خالقیان

بخش کارگاه ساخت: آقای محمد فراهانی

تماس با آزمایشگاه

آزمایشگاه:66164656-021

فاکس: 66005118-021

ایمیل:  werc_lab@sharif.edu

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان زیست فناوری و محیط زیست، انستیتو آب و انرژی، ازمایشگاه آب و فاضلاب

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus