تغییر سایت مرکز

 توجه: اطلاعات این سایت به روز نمی باشد. لطفا به سایت جدید مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف به آدرسhttp://centrallab.sharif.ir  مراجعه نمایید.

آزمایشگاه تفرق نور پویا (DLS) کفا

آزمایشگاه تفرق نور پویا (DLS) کفا

مرکز خدمات آزمایشگاهی

روش پراکنـدگی دینامیـکی نور  یا تفرق نور پویا که اصطلاحا DLS نامیده می‌شود یکی از روش‌های مناسب برای تعیین توزیع ابعاد ذرات است. در این روش، از روی حرکت براونی ذرات در فاز سیال می توان توزیع ابعاد ذرات در یک محلول را مشخص کرد. این برای تعیین توزیع اندازه ذرات، حرکت براونی ذرات مورد آزمایش را اندازه‌گیری می‌کند. اندازه‌گیری حرکت براونی ذرات بوسیله محاسبه میزان نوسانات در شدت پرتوهای نور متفرق شده توسط ذرات تعیین می‌گردد. این دستگاه از روی تغییرات الگوی نقطه‌ای که به صورت کم‌نور شدن و پر‌نور شدن نقاط تیره و روشن است، می‌تواند تغییرات شدت پرتوهای نور متفرق شده توسط ذرات را محاسبه کند که تعیین شدت تفرق پرتوهای نور، به اندازه‌گیری حرکت براونی ذرات منتهی می‌شود.

سرعت حرکت براونی ذرات با اندازه آنها در ارتباط است (‌معادله استوک انیشتین)، به‌طوری‌که حرکت براونی ذرات بزرگ‌تر، آرام‌تر از حرکت براونی ذرات کوچک‌تر است. پس هر چه ذراتی که مورد آزمایش قرار می‌گیرند بزرگ‌تر باشند، شدت نوسانات و یا تغییرات الگوی نقطه‌ای آنها نیز آرام‌تر است و در نتیجه شیب نمودار نزولی همبستگی در این ذرات در محدوده زمانی مشخص، با شیب کند‌تری سقوط می‌کند.

با استفاده از الگوریتم‌های بدست آمده از نرخ شیب نزولی نمودار همبستگی، این دستگاه می‌تواند توزیع اندازه ذرات مورد آزمایش را بر حسب شدت نور متفرق شده از ذرات ارائه دهد

 مدیر آزمایشگاه

داود قرایلو

تجهیزات  آزمایشگاه

دستگاه DLS شرکت ملورن انگلستان، مدل: Nano ZS (red badge) ZEN 3600

خدمات ارائه شده در آزمایشگاه

توزیع اندازه ذرات

پتانسیل زتا

تماس با آزمایشگاه

داود قرایلو

شماره تماس: داخلی 110  8-66166246-021

ایمیل: d.gharailou@clab.sharif.edu

آدرس پستی: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، پشت دانشکده هوا و فضا، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی، آزمایشگاه میکروسکوپ DLS

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus