آخرین احکام صادره

جدیدترین احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه

 

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمدحسین رهبان را از تاریخ 1403/02/22 برای مدت 2 سال به‌عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی مهندس رضا محرابی را از تاریخ 1403/02/01 برای مدت 2 سال به‌عنوان مدیر امور فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.  متن حکم

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی محمدمهدی احدیان را از تاریخ 1402/12/21 برای مدت 2 سال به‌عنوان معاون پژوهشکده جامع علوم و فناوری‌های همگرا دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.  متن حکم

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی سیدحسین موسوی را از تاریخ 1403/02/01 برای مدت 2 سال به‌عنوان معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.