آخرین احکام صادره

جدیدترین احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه

 

_ دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمد فراهانی را از تاریخ 1403/04/05 برای مدت 2 سال در سمت «مدیر ارتباط با صنعت» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

متن حکم

_ دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محسن مسیحی را از تاریخ 1403/04/01 برای مدت 2 سال به عنوان «مدیر امور فناوری» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

متن حکم

_ دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمد بازارگان را از تاریخ 1403/03/01 برای مدت 2 سال در سمت «مدیر امور دانشجویان بین‌الملل» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.

متن حکم