حمایت از خرید تجهیزات اساتید جدید

به‌منظور کمک به شکل‌گیری و یا ارتقای بسترهای پژوهشی برای اعضای هیأت علمی جدید دانشگاه که در زمینه فعالیت‌های تجربی فعالیت می‌کنند، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعتباری را برای خرید تجهیزات اولیه مورد نیاز برای راه‌اندازی آزمایشگاه‎های پژوهشی این افراد اختصاص می‌دهد. افراد متقاضی تجهیزات، برنامه پنج‌ساله خود را همراه با فهرستی از تجهیزات پژوهشی مورد نیاز پس از تصویب در شورای پژوهشی واحد مربوطه را به معاونت ارسال می‎دارند.

 

آئین نامه اعطای اعتبار تجهیز آزمایشگاه                                                                 
فرم درخواست اعتبار خرید تجهیزات برای اعضاء هیأت علمی جدید                              
گزارش خرید و بکارگیری تجهیزات با استفاده از اعتبار تجهیزات اعضاء هیأت علمی جدید