ارتباط با معاونت
آدرس: تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان شهید ستاری، طبقه هشتم، معاونت پژوهش و فناوری.
کد پستی: 89694-14588
تلفن: 66168040
نمابر: 66016516  

ارتباط با معاونت