مراکز پژوهشی  معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه صنعتی شریف

مراکز پژوهشی دارای موافقت قطعی

مرکز خدمات آزمایشگاهی
مرکز تحقیقات آب و انرژی
مرکز تحقیقات بیوشیمی و کنترل محیط زیست

مراکز پژوهشی دارای موافقت اصولی

مرکز پژوهشی نجوم، اختر فیزیک و تابش‌های کیهانی (سایت دانشکده فیزیک)
مرکز تحقیقاتی فیزیک کاربردی
مرکز تحقیقات فناوری‌های توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقیان

مراکز پژوهشی دارای موافقت شورای پژوهشی

مرکز پژوهشی مهندسی دریا
مرکز پژوهشی مدیریت و کنترل شبکه قدرت (سایت دانشکده مهندسی برق)
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف (تلفن: 66166205)
کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست (تلفن: 66164142)