طرح جایگزین خدمت نخبگان وظیفه
فرم درخواست انجام پروژه جایگزین خدمت
آیین نامه طرح جایگزین خدمت نخبگان وظیفه
تفاهم نامه همکاری نخبه وظیفه، استاد راهنما و دانشگاه
روند انجام پروژه جایگزین خدمت نخبگان وظیفه
الگوی تدوین گزارش پروژه تحقیقاتی نخبگان وظیفه
خلاصه گزارش پیشرفت
فرم معرفی منبع مالی طرح جایگزین خدمت نخبگان
صورت جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی                        
صورت جلسه دفاع نهایی
فرم مجوز تسویه حساب دوره

جهت دانلود فرم‌های طرح جایگزین خدمت نخبگان وظیفه بر روی هر یک کلیک نمایید.